Viktigt att känna till om sambolagen

Av sambolagens inledande paragraf framgår att sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Två goda vänner eller syskon som delar en bostad kan inte vara sambor. För det fall att ett samlevande par istället ingår äktenskap, upphör sambolagen att gälla och parternas ekonomiska mellanhavanden kommer istället att omfattas av äktenskapsbalken.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom vilket innebär att såväl bostad som bohag ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation. En gemensam bostad och gemensamt bohag enligt sambolagen är sådan egendom som har införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll om en av parterna har betalat mer av bostaden eller bekostat möblerna, så länge de införskaffats med avsikten att de ska användas gemensamt. Omvänt betyder det att de möbler som parterna haft med sig från en tidigare bostad inte utgör samboegendom. För det fall att den ene flyttar in i den andres lägenhet, kommer lägenheten inte att utgöra samboegendom och omfattas i regel inte av en eventuell bodelning. Annan egendom som personliga föremål, bil och pengar omfattas inte och blir inte föremål för bodelning vid samboskapets upphörande.

För att undgå sambolagens regler om samboegendom och bodelning av samboegendom kan ett avtal tecknas som kallas samboavtal. Genom avtalet kan parterna ”skydda” sin egendom och var och en tar med sig vad de själva införskaffat vid en eventuell separation. Av samboavtalet ska framgå att båda parter önskar att sambolagen inte ska tillämpas. Det är även möjligt att avtala att viss egendom inte ska omfattas av sambolagens regler för bodelning. Samboavtalet bygger på ömsesidighet, det krävs att parterna är överens om vilka regler som ska gälla. Avtalet kan upprättas närhelst under relationen, både innan parterna flyttar ihop och medan samboskapet pågår.

Det finns en regel i sambolagen som inte kan avtalas bort. Den part som bäst behöver bostaden vid en separation kan ha rätt att överta den i bodelningen även om bostaden inte utgör samboegendom. Det förutsätter dock att den övertagande parten har råd att lösa ut den andre parten. Regeln tillämpas framförallt i de fall när parterna har gemensamma barn och en av parterna ska ha barnen stadigvarande boende hos sig. Därigenom bedöms den personen ha störst behov av bostaden.

Av sambolagen framgår hur bodelning av samboegendomen sker när samboendet upphör, så även när en av parterna avlider. Det är dock viktigt att komma ihåg att sambor inte ärver varandra. För att reglera det förhållandet krävs att parterna skriver inbördes testamenten.